Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Thông tin chỉ đạo, điều hành
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa...
Ngày 13/11/2020, UBND phường đã ban hành Báo cáo số 835/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên...
Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND thành phố Huế ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc...
Quyết định 34/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc...
Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thịt trấn trên địa bàn tỉnh Thừa...
Ngày 18/6/2019 UBND tỉnh vừa công bố quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 76.717
Truy cập hiện tại 10