Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Đăng ký tham gia Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet
Ngày cập nhật 02/04/2024

                Lý luận chính trị là hệ thống các tri thức về lĩnh vực chính trị, để thể hiện quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của một chính đảng, một giai cấp trong thực thi quyền lực chính trị; thể hiện thái độ, lợi ích giai cấp đối với quyền lực Nhà nước trong xã hội có giai cấp. Lý luận chính trị là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, là bộ phận của kho tàng lý luận nhân loại, được tổng kết thực tiễn qua nhiều thế hệ. Ở nước ta, lý luận chính trị là những nghiên cứu về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

               Trong những năm qua, việc học tập lý luận chính trị trong Đảng đã đạt được những thành tựu quan trọng góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Ban Bí thư đã giao “Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức thí điểm việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet, phù hợp với từng đối tượng”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại”. Do vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng Internet để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

              Để thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet truy cập vào đường link https://lyluanchinhtri.dcs.vn/

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 690.544
Truy cập hiện tại 5